Colofon

De stad Altena (Westf.) streeft ernaar om de informatie en gegevens op de website vrij van fouten en actueel te houden. Aansprakelijkheid of garantie betreffende de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie is desondanks uitgesloten. Dit geldt tevens voor de websites waarnaar d.m.v. hyperlinks wordt verwezen. De stad Altena is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die d.m.v. van een dergelijke verbinding bereikt worden.
De inhoud van de stad Altena website is auteursrechtelijk beschermd. Om die reden is voor de vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, van tekstgedeelten of plaatjes, de toestemming van de stad Altena (Westf.) vooraf nodig.

 

Voorlichting van de gebruiker

Iedere keer dat een gebuiker op een pagina van het internetaanbod van de belevenislift Burcht Altena gaat en elke keer dat een gebruiker een bestand oproept, worden gegevens aangaande dit proces in een protocolbestand opgeslagen. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens; wij kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke gegevens opgeroepen heeft. Voor wat betreft de details, worden aangaande iedere oproep volgende gegevens opgeslagen:

* Naam van het opgeroepen bestand 
* Datum en tijdstip van het oproepen 
* verzonden hoeveelheid gegevens 
* Bericht of het oproepen succesvol geweest is 
* Omschrijving van het type webbrowser dat gebruikt is 
* gebruikt besturingssysteem.

Het IP-adres van de computer dan wel het netwerkadres van de provider worden opgeslagen, van waaruit de aanvraag verzonden is. Persoonsgegevens of gebruiksprofielen kunnen hieruit niet zonder meer gewonnen worden. Deze gegevens worden tevens niet aan derden overgemaakt, noch voor commerciële of niet-commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens worden gedurende een maand opgeslagen.

 

Externe links:

Met het oordeel van 12 mei 1998 heeft het LG Hamburg besloten dat men door het uitgeven van een link o.o. mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan volgens het LG alleen voorkomen worden door zich expliciet te distantiëren van deze inhoud. Wij hebben op onze pagina’s links gelegd naar andere pagina’s op het internet. Voor al deze links geldt: Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geenszins invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina‘s.
Om die reden distantiëren wij ons hiermee nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s op onze homepage en maken ons deze inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage getoonde links en voor alle inhoud van deze pagina’s, waarnaar de bij ons geregistreerde banners en links leiden.

Elektronische communicatie per email met de stad Altena (Westf.) 
- Beperkte toegangsopening volgens § 3a Administratieprocedurewet (VwVfG)

Voor de elektronische communicatie met de stad Altena (Westf.) geldende regels

In het vervolg wordt de manier beschreven waarop U met de stad Altena (Westf.) elektronisch per email kunt communiceren. Let er daarbij a.u.b. op dat deze instructies slechts voor de communicatie met de stad Altena (Westf.) gelden en niet voor aanbiedingen van derden, waar mogelijkerwijs naar verwezen wordt (bijv. andere officiële instellingen).

 

 

Email-formaten voor het verzenden aan de stad Altena (Westf.)

Gebruik a.u.b. als formaat voor Uw email uitsluitend „Alleen tekst“, en alleen indien nodig „HTML“. Let er a.u.b. op dat Microsoft-programma‘s (Outlook, Outlook Express, Exchange) vaak standaard verkeerde instellingen gebruiken, hetgeen ertoe leidt dat standaard-conforme email-programma’s Uw emails niet kunnen lezen.
Uitvoerige verklaringen betreffende de juiste instellingen van Uw Microsoft-email-programma biedt Microsoft op support.microsoft.com/default.aspx onder de categorie „Zo deactiveert U TNEF“.

Geen ondersteuning van codering

De stad Altena (Westf.) kan om verschillende redenen op dit moment nog geen gecodeerde emails decoderen. Indien U vertrouwelijke informatie wenst te verzenden, willen wij U vragen om a.u.b. de gebruikelijk manier van verzenden (brief e.d.) te gebruiken.

 

Geen ondersteuning van signaturen

Overeenkomstig § 3a van de Administratieprocedurewet kan een door rechtsnorm voorgeschreven schriftelijke vorm in vele gevallen door de zog. „elektronische vorm“ worden vervangen.
Helaas kan de stad Altena (Westf.) op dit moment nog geen elektronische signaturen betreffende hun echtheid en geldigheid controleren. Dit heeft tot gevolg dat U documenten, welke onderworpen zijn aan een eis betreffende de schriftelijke vorm, niet in elektronische vorm kunt verzenden. Wij willen U om die reden vragen om a.u.b. in zulke gevallen de papiergebonden communicatie te gebruiken.

Toegestane bestandsformaten voor aangevoegde bestanden (Attachments)

Indien U emails met aangevoegde bestanden aan de administratie wenst te verzenden, let er a.u.b. op dat de administratie niet alle ter beschikking staande bestandsformaten en toepassingen kan ondersteunen.

De volgende bestandsformaten worden in Altena verwerkt:
- Adobe Acrobat vanaf versie 5 tot en met versie 6 (pdf),
- RichTextFormat (rtf),
- Microsoft Word 97 (doc),
- Microsoft Excel 97(xls),
- Text (txt)
- Beeldbestanden (jpg, tif, bmp, png)
- Gecomprimeerde bestanden (alleen zip)
respectievelijk zonder macro’s (deze lijst wordt continu geactualiseerd). Voor alle andere formaten geldt: Er heeft geen wettelijke ingang van Uw verklaring plaats, een wettelijke binding komt niet tot stand.

Indien U afwijkende bestandsformaten gebruikt, kan de mail mogelijkerwijs niet verwerkt worden.

 

Groottebeperking voor emails

De grootte van de aanneembare emails wordt beperkt tot 2 megabyte.

Gebruik a.u.b. comprimeringsprogramma‘s (alleen zip-formaat), teneinde eventueel bestaande aangevoegde bestanden te verkleinen, zodat het verzenden van gegevens snel en doeltreffend kan verlopen.

 

Feedback bij emails die hier niet verwerkt kunnen worden

Computervirussen, algemene technische problemen of afwijkingen van de voornoemde technische randvoorwaarden kunnen tot gevolg hebben dat een email van U hier mogelijkerwijs niet verwerkt kan worden. In dit geval wordt U – inzoverre dit mogelijk is – hierover geïnformeerd.

 

Copyright: Stadt Altena (Westf.), postvak 1654, 58746 Altena


58762 Altena (Westf.)
Stad Altena (Westf.),
Lüdenscheider Str. 22

Telefoon: +49 2352 5489897

Fax: +49 2352 209-203

Email: post(at)altena.de

De Stad Altena (Westf.) is een publiekrechtelijke entiteit.
Zij wordt vertegenwoordigd door de burgemeester Dr. Andreas Hollstein.